Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Akreditacija

Dobijanjem akreditacije kod Akreditacionog tijela Crne Gore (ATCG), garantuje se podizanje nivoa organizacijske i tehničke osposobljenosti Crnogorskog sertifikacionog tijela.

Crnogorsko sertifikaciono tijelo je u procesu pripreme za dobijanje nacionalne akreditacije za sertifikaciju sistema menadžmenta kvalitetom prema ISO 9001.