Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Prijavljivanje za spoljne saradnike Crnogorskog Sertifikacionog tijela

Crnogorsko sertifikaciono tijelo objavilo poziv za spoljne saradnike – auditore i tehničke eksperte

 

Crnogorsko Sertifikaciono tijelo (SETI ME) je osnovao Institut za standardizaciji Crne Gore u oktobru 2011. godine. Cilj osnivanja ovog tijela je da se kroz procese sertifikacije omogući da organizacije (bez obzira na vrstu organizacije i njenu sferu djelovanja), u Crnoj Gori i regionu, unaprijede svoje sisteme menadžmenta, a preduzećima da se pruži pomoć u ostvarivanju kvalitetnijeg pozicioniranja na tržištu.

 

Osnovni cilj SETI ME je da, kao nepristrasna i kompetentna organizacija, vrši informisanje i obučavanje o uvođenju i primjeni crnogorskih standarda i obezbjeđenje sertifikata, koji je potvrda o usaglašenosti sa zahtjevima standarda.

 

SETI ME prevashodno pruža usluge sertifikacije sistema menadžmenta, i to u skladu sa zahtjevima sledećih standarda:

 

  • MEST EN ISO 9001:2009: Sistemi menadžmenta kvalitetom - Zahtjevi,

  • MEST ISO 14001:2011: Sistemi upravljanja zaštitom životne sredine - Zahtjevi sa uputstvom za primjenu,

  • MEST OHSAS 18001:2010: Sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu - Zahtjevi,

  • MEST ISO/IEC 27001:2009: Informaciona tehnologija - Bezbjednosne tehnike - Sistemi menadžmenta bezbjednošću informacija - Zahtjevi

  • MEST EN ISO 22000:2009: Sistemi menadžmenta bezbjednošću hrane - Zahtjevi za svaku organizaciju u lancu hrane,

  • HACCP (CAC/RCP 1-1969,Rev.4-2003) – Analiza opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (Preporučeni međunarodni kodeks dobre prakse - Opšta načela higijene hrane).

 

Sertifikaciono tijelo uspostavlja saradnju sa spoljnim saradnicima: provjeravačima - auditorima za sisteme menadžmenta kao i tehničkim ekspertima za pojedine oblasti, koji će biti angažovani na projektima koje će SETI ME sprovoditi.

 

Stoga se pozivaju zainteresovana lica koja posjeduju odgovarajući sertifikat za provjeravača/vodećeg provjerivača za gore navedene standarde (i druge oblasti), da se putem obrasca prijave za bazu ad-hoc saradnika SeTi.ME, u cilju izrade registra postojećih provjeravača u Crnoj Gori. Prije registracije, sa prijavljenim kandidatima biće obavljen intervju.

Go Back

Comment