Menu

Crnogorsko sertifikaciono tijelo

Međunarodna saradnja

Crnogorsko sertifikaciono tijelo teži da kroz međunarodnu saradnju sa srodnim organizacijama ponudi tržištu paletu usluga u oblasti sertifikacije sistema, proizvoda i usluga, koje će omogućiti i olakšati razmjenu roba i usluga sa inostranstvom a domaćem tržištu povećanje nacionalnog stepena sigurnosti u pogledu kvaliteta, zaštite okoline, bezbjednosti i zdravlja na radu, bezbjednosti informacija i drugih elementa uspješnosti savremene svjetske privrede.

SETI ME u svom poslovanju uspostavlja poslovno tehničku saradnju sa akreditovanim sertifikacionim tijelima iz Evrope i okruženja, kao što je akreditovano sertifikaciono tijelo StandCert iz Beograda.